Eminem – Mockingbird

امینم – ماکینگ برد

I know sometimes things may not always make sense to you right now
می‌دونم كه بعضی وقتها نه همیشه اتفاقات برای تو در لحظه مفهومی ندارن
But hey, what daddy always tell you?
ولی هی، بابا همیشه بهت چی گفته؟
Straighten up little soldier
صاف وایسا سرباز كوچك
Stiffen up that other limb
اون پاپتم صاف كن
What you crying about?
واسه چی گریه می‌كنی؟
You got me
تو منو داری

Hailie I know you miss your mom and I know you miss your dad
هیلی می‌دونم دلت برای مامان و بابا تنگ شده
Well I’m gone but I’m trying to give you the life that I never had
آره خوب من رفتم ولی سعی كردم زندگی برات بسازم كه خودم هرگز نداشتم
I can see you’re sad, even when you smile, even when you laugh
ناراحتیت رو می‌بینم، حتی اگه بخندی
I can see it in your eyes, deep inside you want to cry
اون رو توی چشات می‌بینم، می‌بینم كه تو اعماق وجودت می خوای گریه كنی
Cuz you’re scared, I ain’t there?
دلیل ترسیدنت این بود كه من اونجا نبودم؟
Daddy’s with you in your prayers
بابا با دعاهای تو همیشه پیشت هست
No more crying, wipe them tears
دیگه گریه نكن، اشكاتو خشك كن
Daddy’s here, no more nightmares
بابا اینجاست، كابوس تموم شد
We gon’ pull together through it, we gon’ do it
می‌ریم كه دوباره با هم باشیم، این كار رو انجام می دیم
Laney uncles crazy, aint he?
عموی لینی دیوونست، نیست؟
Yeah but he loves you girl and you better know it
آره اما دختر اون تو رو دوست داره، خودت بهتر می‌دونی
We’re all we got in this world
ما هممون به این دنیا آورده شدیم
When it spins, when it swirls
وقتی كه می‌چرخید و چرخ می‌خورد
When it whirls, when it twirls
وقتی كه می‌چرخید و می‌چرخید
Two little beautiful girls
دو تا دختر قشنگ
Lookin’ puzzled, in a daze
گیج به این پازل نگاه می‌كردند
I know it’s confusing you
می‌دونم كه دلسردت می‌كنه
Daddy’s always on the move, mamma’s always on the news
پدر همیشه در حال حركته، مادر همیشه تو اخباره
I try to keep you sheltered from it but somehow it seems
سعی كردم تو رو از اون حفظ كنم ولی خوب گاهی دیده می‌شه
The harder that I try to do that, the more it backfires on me
سختر از اینكه من بخوام انجامش بدم، اینكه بیشتر به من ضربه می‌زنه
All the things growing up his daddy that he had to see
همه چیز بزرگ می‌شن و پدر باید اونارو ببینه
Daddy don’t want you to see but you see just as much as he did
بابا نمی‌خواست تو اونا رو ببینی ولی تو بیشتر از اون می‌دونی
We did not plan it to be this way, your mother and me
قرار نبود اینطوری بشه، مادرت و من
But things have gotten so bad between us
اما همه چیز بین ما بد پیش رفت
I don’t see us ever being together ever again
فكر نمی‌كنم دیگه بتونیم با همدیگه باشیم
Like we used to be when we was teenagers
مثل اون وقتا كه نوجوون بودیم
But then of course everything always happens for a reason
ولی قطعاً هر چیزی به یك دلیلی اتفاق می‌افته
I guess it was never meant to be
فكر كنم قرار نبوده كه اینجوری بشه
But it’s just something we have no control over and that’s what destiny is
اما این چیزی بود كه ما تسلطی روش نداشتیم و در واقع تقدیر این بود
But no more worries, rest your head and go to sleep
اما نگران نباش، سرت رو بزار زمین و بخواب
Maybe one day we’ll wake up and this will all just be a dream
شاید یك روز از خواب پاشی و ببینی همه اینها تو خواب بوده

Now hush little baby, don’t you cry
هیس كوچولوی من، گریه نكن
Everything’s gonna be alright
همه چی درست می‌شه
Stiffen that upper lip up little lady, i told ya
لبت رو صاف كن خانم كوچولو، بهت می‌گم
Daddy’s here to hold ya through the night
بابا اینجاست كه توشب مواظبت باشه
I know mommy’s not here right now and we don’t know why
می دونم كه مامان الان اینجا نیست و نمی‌دونیم چرا
We feel how we feel inside
ما حسی رو داریم كه در درون حس می‌كنیم
It may seem a little crazy, pretty baby
به نظر دیوونگی می‌یاد، كوچولوی خوشگلم
But i promise momma’s gon’ be alright
اما قسم می‌خورم كه مادرت حالش خوب می‌شه

It’s funny
خنده‌داره
I remember back one year when daddy had no money
یادم میاد یك سال پیش رو وقتی كه بابا هیچ پولی نداشت
Mommy wrapped the Christmas presents up
مامان هم كادوهای كریسمس رو بست
And stuck ’em under the tree and said some of ’em were from me
و اونا رو زیر درخت قرار داد و گفت چند تا از اونا مال منه
Cuz daddy couldn’t buy ’em
چون بابا نمی تونست بخره
I’ll never forget that Christmas I sat up the whole night crying
هیچوقت اون كریسمس رو فراموش نمی‌كنم تمام شب رو گریه می‌كردم
Cuz daddy felt like a bum, see daddy had a job
چون پدر احساس می‌كرد یه مفت خوره، ببین پدر كار داشت
But his job was to keep the food on the table for you and mom
اما كارش گذاشتن غذا روی میز برای تو و مامان بود
And at the time every house that we lived in
اون موقع هر خونه‌ای كه ما توش زندگی می‌كردیم
Either kept getting broke into and robbed
یه عده میومدن تو و ازش دزدی می‌كردن
Or shot up on the block and your mom was saving money for you in a jar
یا خونه رو برای فروش می‌ذاشتن و مامان یه كم پول برای تو توی یه شیشه نگه داشته بود
Tryna start a piggy bank for you so you could go to college
یه جور قلك بریا تو تا بتونی بری دانشگاه
Almost had a thousand dollars till someone broke in and stole it
تقریباً هزار دلار داشت تا وقتی كه یكی شیكوندش و اونو دزدید
And I know it hurt so bad it broke your momma’s heart
و می‌دونم خیلی مامانتو اذیت كرد و قلبش رو شیكست
And it seemed like everything was just startin’ to fall apart
و انگاری از همون موقع همه چی به هم ریخت
Mom and dad was arguin’ a lot so momma moved back
مامان و بابا خیلی جر و بحث می‌كردن و مامان رفت
On the Chalmers in the flat one bedroom apartment
به چالمرز توی یك آپارتمان یك خوابه
And dad moved back to the other side of 8 Mile on Novara
و پدر هم رفت به قسمت دیگه مایل هشتم تو ناوارا
And that’s when daddy went to California with his CD and met Dr. Dre
و همون موقع بابا با یك سی دی رفت كالیفرنیا به ملاقات دكتر دره
And flew you and momma out to see me
و بعد با پرواز اومد كه تو و مامان اومدین منو ببینین
But daddy had to work, you and momma had to leave me
اما بابا باید كار می‌كرد، تو و مامانت باید منو ترك می‌كردین
Then you started seeing daddy on the T.V. and momma didn’t like it
بعدش تو بابا رو تو تلویزیون می‌دیدی و مامان این رو دوست نداشت
And you and Laney were to young to understand it
و تو و لینی خیلی كوچیكتر این بودید كه درك كنید
Papa was a rollin’ stone, momma developed a habit
بابا یك رولینگ استون شده بود، مامان هم معتاد
And it all happened too fast for either one of us to grab it
و همة اینا انقدر زود اتفاق افتاد كه هیچكدوم نتونستیم جمعش كنیم
I’m just sorry you were there and had to witness it first hand
متأسفانه تو اونجا بودی و شاهد همه چیز
Cuz all I ever wanted to do was just make you proud
چون تنها كاری كه من همیشه می‌خواستم انجام بدم، این بود كه تو رو سربلند كنم
Now I’m sittin in this empty house, just reminiscing
حالا من توی خونه خالی نشستم و دارم خطارات رو به یاد میارم
Lookin’ at your baby pictures, it just trips me out
به عكسای بچگی تو نگاه می‌كنم، من رو به دور دستا می‌بره
To see how much you both have grown, it’s almost like you’re sisters now
تا ببینم چقدر شماها بزرگ شدید، حالا دیگه تقریباً عین خواهرت می‌مونه
Wow, guess you pretty much are and daddy’s still here
وای، فكر كنم خوشگل تر شدی، بابا هنوز اینجاست
Laney I’m talkin’ to you too, daddy’s still here
لینی با تو هم هستم، بابا هنوز اینجاست
I like the sound of that, yeah
آره از شنیدنش خوشم میاد
It’s got a ring to it don’t it?
یه صدای زنگ مانندی داره، نداره؟
Shh, momma’s only gone for the moment
هیس، مامان فقط برای چند لحظه رفته

And if you ask me too
اگه از منم بپرسی
Daddy’s gonna buy you a mockingbird
پدر رفته یه جوجو بخره
I’mma give you the world
من همة دنیا رو هم بهت می‌دم
I’mma buy a diamond ring for you
برات یه حلقه الماس خریدم
I’mma sing for you
برات آواز خوندم
I’ll do anything for you to see you smile
هركاری برات می‌كنم تا خندت رو ببینم
And if that mockingbird don’t sing and that ring don’t shine
اگه جوجو نخوند و اون انگشتر هم برق نزد
I’mma break that birdies neck
گردن جوجو رو می‌شكونم
I’d go back to the jewler who sold it to ya
و بر می‌گیردم به اون جواهر فروشی كه اون رو به تو فروخته
And make him eat every carat don’t **** with dad (haha)
و مجبورش می‌كنم هرچی طلا داره بخوره تا دیگه بابا رو سركار نزاره…

keyboard_arrow_up
0
سبد خرید شما
  • No products in the cart.