Your Website Your Image

Eminem – ‘Till I Collapse

امینم – تا وقتی من سقوط کنم

sometimes you just feel tired
گاهی اوقات من فقط احساس خستگی می کنم
you feel weak
تو احساس ضعیف بودن می کنی
and when you feel weak
و وقتی که تو احساس ضعیف بودن می کنی
you feel like you wanna just give up
تو می خوای که تسلیم بشی
but you gotta search within you
اما تو باید در درون خودت جستجو کنی
try find that inner strength
تلاش کنی نیروی درونت رو پیدا کنی
just pull that shit outta you
فقط اون [نیروی] لعنتی رو از خودت بیرون بیار
ang get that motivation to not give up
و انگیزه رو بدست بیار تا تسلیم نشی
and not be a quitter no matter how bad you
و یه آدم ترسو نباشی مهم نیست که چقدر بد هستش تو
wanna just fall flat on your face and collapse..
می خوای با صورتت بخوری زمین و متلاشی بشی..

Till i collapse im spillin these raps, long as you feel em
تا وقتی که من متلاشی بشم من این شعرهای رپ رو تلفظ می کنم، به مدتی که شما احساسشون می کنید
to the day that i drop, you’ll never say that im not killin em
تا روزی که من سقوط کنم، تو هرگز نخواهی گفت که من اون ها رو از بین نمی برم
cuz when i am not, then imma stop pinnin em
چون وقتی که من نیستم، بعدش من با سنجاق چسبوندن اون ها رو متوقف می کنم
and i am not hip hop and im just not Eminem
و من هیپ هاپ نیستم من فقط EMINEM نیستم
subliminal thoughts when imma stop sendin’ them
اندیشه های نا آگاهانه [به وجود میان] وقتی که من ارسال اون ها رو متوقف می کنم
women are caught in webs, spin em and hock venom
زن ها تو تور گیر افتادن، اون ها رو می چرخونم و بهشون زهر میدم
adrenaline shots of pennacillin could not get the illin’ to stop
آدرنالین بدون پی-نی-سیلین نمی تونست بیماری رو متوقف کنه
amoxacillin is not real enough.
آموکسی-سیلین واقعا کافی نیست.
The criminal cop killin’, hip-hop villain
پلیس مجرم داره آدم می کشه، هیپ هاپ تبهکار و پست هستش
a minimal swap to cop millions of Pac listners,
یه معاوضه کوچیک با پلیس میلیون ها نفر از کسایی که به آهنگ های پک[2Pac] گوش میدن،
you’re comin’ with me, feel it or not,
تو داری با من میای، [چه] احساسش بکنی یا نکنی
you’re gonna fear it like i showed ya the spirit
تو از اون می ترسی مثل وقتی که من بهت نشون دادم
of God lives in us.
روح خدایی که در ما هست.
You hear it a lot, lyrics to shock.
تو این رو خیلی شنیدی، شعرهایی برا شوکه کردن.
Is it a miracle or am i just a product of pop fizzin up?
آیا اون یه معجزه هست یا آیا من فقط یه صدای یه نوشیدنی گاز دارم؟
Fo shizzle my wizzle, this is the plot, listen up..
برای جلز ولز کردن نوشیدنی، این یه نمودار هستش، کاملا گوش کن..
You bizzles forgot, slizzle does not give a ****!
تو بیزلس[Bizzles] فراموش کردی، سیزل[Slizzle] گندی نزده!

[Chorus]
till the roof comes off, till the lights go out
تا وقتی که سقف پایین بیاد، تا وقتی چراغ ها خاموش بشه
till my legs give out, cant shut my mouth
تا وقتی که پاهام تسلیم بشن، نمی تونم دهنم رو ببندم
till the smoke clears out, and my high wear out
تا وقتی که دود محو بشه، و مقامم فرسوده بشه و از بین بره
imma rip this shit, till my bones collapse
من این کثافت رو جر میدم، تا وقتی که استخونهام متلاشی بشه

till the roof comes off, till the lights go out
تا وقتی که سقف پایین بیاد، تا وقتی چراغ ها خاموش بشه
till my legs give out, cant shut my mouth
تا وقتی که پاهام تسلیم بشن، نمی تونم دهنم رو ببندم
till the smoke clears out, and my high wear out
تا وقتی که دود محو بشه، و مقامم فرسوده بشه و از بین بره
imma rip this shit, till my bones collapse
من این کثافت رو جر میدم، تا وقتی که استخونهام متلاشی بشه

music is like magic
موزیک مثل جادو هستش
there’s a certain feeling you get
یه احساس هستش که به شما دست میده [در هر دو حالت]
when you real and you spit
وقتی تو حقیقی هستی و تو تف می کنی
and people are feeling your shit
و مردم کثافت تو رو احساس می کنن
this is your moment
این زمان تو هستش
and every single minute you spend
و هر دقیقه ای که می گذرونی
trying to hold on to it
تلاش می کنی تا با انگشتات بگیریش
cause you may never get it again
چون تو ممکنه هرگز دوباره بدستش نیاری
so while you’re in it
پس در حای که تو توش هستی
try and get as much shit as you can
تلاش کن و هرچقدر که می تونی بیشتر کثافت بدست بیار
and when your run is over, just admit when it’s at its end
و وقتی دورت تموم شد، فقط وقتی راضی بشو که اون تو پایانش باشه
cuz i’m at the end of my wits with half the shit gets in,
چون من تو ته سلامتی عقلی هستم با نصف کثافتی که دارم،
i got a list, here’s the order of my list that it’s in
من یه لیست تهیه کردم، اینجا پیشنهاد های لیست من هستش که توش اینا هستش
it goes Reggie, Jay-Z, 2pac and Biggie
رگی، جی-زی، توپک و بیگی
Andre from outkast, J, Kurupt, Nas, and then me
آندره از اوت-کست، جی، کرپت، نس، و بعدش من
but in this industry i’m the cause of a lot of envy
اما تو این صنعت من مسبب خیلی از حسادت ها بودم
so when i’m not put on this list, this shit does not offend me
پس وقتی که من تو این لیست نبودم، این کثافت من رو ناراحت نکرد
thats why you see me walk around like nothing’s botherin me
چرا که تو می بینی من پرسه میزنم مثل چیزی که داره من رو میرنجونه
even though half you people got a fuckin’ problem with me
هر چند نیمی از شما مردم با من مشکل دارین
you hate it but you know respect you got to gimme
تو از اون متنفری تو میدونی احترامی که کسب کردی روبه من میدی
the press’ wet dream, like bob and your whitney
دیدن یه رویای هیجان برانگیز، مثل باب[Bob] با ویتنی[Whitney] تو
Nate hit me
نیت من رو زد

till the roof comes off
تا وقتی که سقف پایین بیاد
till the lights go out
تا وقتی چراغ ها خاموش بشه
till my legs give out
تا وقتی که پاهام تسلیم بشن
cant shut my mouth
نمی تونم دهنم رو ببندم
till the smoke clears out
تا وقتی که دود محو بشه
and my high wear out
و مقامم فرسوده بشه و از بین بره
imma rip this shit
من این کثافت رو جر میدم
till my bone collapse
تا وقتی که استخونهام متلاشی بشه
till the roof comes out
تا وقتی که سقف پایین بیاد
till the lights go out
تا وقتی چراغ ها خاموش بشه
till my legs give out
تا وقتی که پاهام تسلیم بشن
cant shut my mouth
نمی تونم دهنم رو ببندم
till the smoke clears out
تا وقتی که دود محو بشه
and my high wear out
و مقامم فرسوده بشه و از بین بره
imma rip this shit
من این کثافت رو جر میدم
till my bone collapse
تا وقتی که استخونهام متلاشی بشه

soon as a verse starts i eat at an emce’s heart
بزودی یه قطعه شعر شروع میشه من تو قلب یه ام-سی از بین میرم
what is he thinking? about to go against me smart
اون داره چی فکر میکنه؟ در مورد مخالفت کردن با من زرنگ
and its absurd how people hang on every word
و اون مزخرفه چه طور مردم به دقت گوش میدن به هر کلمه
ill probly never get the props i feel i ever deserve
من احتمالا هرگز اثاثیه برای صحنه تهیه نمی کنم من احساس میکنم من همیشه شایسته ام
but ill never be served
اما من هرگز خدمتکار نخواهم بود
my spot is forever reserved
جایگاه من برای همیشه رزرو شده
if i ever leave earth
اگه من اصلا زمین رو ترک کنم
that will be the death of me first
اون مرده ی من خواهد بود که اول میره
cuz in my heart of hearts i know nothing
چون تو قلب بهترین من من میدونم هیچ چیز
could ever be worse
نمی تونست اصلا غلط باشه
thats why im clever when i put together every verse
به خاطر اینه که من باهوشم وقتی که من هر قطعه شعر رو کنار هم قرار میدم
my thoughts are sparatic
افکار من پراکنده هستن
i act like im an addict
من من مثل وقتی که من یه معتادم رفتار می کنم
i rap like am addicted to smack
من رپ می کنم مثل وقتی که به بوسه معتاد بودم
like im kim mathers
مثل اینکه که من کیم مثررز[Kim Mathers همسر EMINEM] هستم
but i dont wanna go forth and back
اما من نمی خوام جلو و عقب برم
at constant battles
درگیری های رایج و یکنواخت
the fact is i would rather sit back
حقیقت اینه که من باید راحت بشینم
and bomb some rappers
و بعضی از این رپرها رو بمباران کنم
so this is like a full blown attack
پس این مثل یه حمله ی کامل هستش
im launching at ’em
من رو اونها فرود میام
the track is on some battle
راه تو بعضی از مبارزه هاست
and rats who want some static
و ترسوهایی که سکون رو می خوان
cause i dont really think that the fact that i’m slim matters
چون من واقعا فکر نمی کنم که حقیقت داشته باشه که من اسلیم مثرزم
a plaque in platinum status is whack if im not the baddest
یه پلاک تو وضعیت پلاتینی یه قطعه هستش اگه من بدترین نباشم

till the roof comes off
تا وقتی که سقف پایین بیاد
till the lights go out
تا وقتی چراغ ها خاموش بشه
till my legs give out
تا وقتی که پاهام تسلیم بشن
cant shut my mouth
نمی تونم دهنم رو ببندم
till the smoke clears out
تا وقتی که دود محو بشه
and my high wear out
و مقامم فرسوده بشه و از بین بره
imma rip this shit
من این کثافت رو جر میدم
till my bone collapse
تا وقتی که استخونهام متلاشی بشه
till the roof comes out
تا وقتی که سقف پایین بیاد
till the lights go out
تا وقتی چراغ ها خاموش بشه
till my legs give out
تا وقتی که پاهام تسلیم بشن
cant shut my mouth
نمی تونم دهنم رو ببندم
till the smoke clears out
تا وقتی که دود محو بشه
and my high wear out
و مقامم فرسوده بشه و از بین بره
imma rip this shit
من این کثافت رو جر میدم
till my bone collapse
تا وقتی که استخونهام متلاشی بشه
until the roof, until the roof
تا وقتی که سقف،تا وقتی که سقف
the roof comes off, the roof comes off
سقف پایین بیاد، سقف پایین بیاد
until my legs, until my legs give out from underneath me
تا وقتی که پاهام، تا وقتی که پاهام از پایین بدنم از بین برن
I, i will not fall
من، من سقوط نخواهم کرد
i will stand tall
من مثل سرو خواهم ایستاد
feels like no one can defeat me
احساس هایی مثل این که کسی نمی تونه من رو شکست بده

keyboard_arrow_up
0
سبد خرید شما
  • No products in the cart.