Your Website Your Image

❖ Logic Ft Eminem – Homicide ❖

❖ امینم (لاجیک) – قتل ❖

Son, you know why you the greatest alive?
(پسرم ، میدونی چرا تو بهترینی
Why, Dad?
چرا بابا؟
Because you came out of my balls, nigga
چون تو از تخمای من اومدی 🙂
Hahahahaha
هه هه
Fuck rap
لعنت به رپ
Bustin’ like an addict with a semi-automatic
میترکونم شبیه یه معتاد با اسلحه نیمه اتوماتیک
Who done had it, and he ready for anybody to buck back
کی اینو کامل کرد او اماده اس که از پشت جفتک بزنه به هرکی
Hold up, catch a vibe, ain’t no way in hell we leavin’ nobody alive
واستا، جوگیر شو، هیچ راهی وجود نداره که ما بزاریم کسی از اینجا زنده بیرون بیاد
Even suicide, no fuck that
حتی خودکشی، نه کیر توش
Bobby feelin’ villainous, he killin’ this
بابی (لاجیک) حس ویلن ها رو داره، داره میترکونه
I’m comin’ for your man and his lady and even the baby
من دارم میام برای مردت و زنش و حتی برای بچه
I’m feelin’ like I’m chika-chika-chika, Slim Shady with rabies
من حس میکنم شبیه چیکا چیکا چیکا اسیلم شیدی ام
Every single rapper in the industry, yeah they know what I’m about
تمام رپرهای تو صنعت میدونن میخام چیکار کنم
And I dare you to test me
و اگه جرئت داری بیا منو امتحان کن
‘Cause not a single one of you motherfuckers impress me
چون هیشکدوم از شما مادرجنده ها نمیتونید منو تحت تاثیر قرار بدید
And maybe that’s a little bit of an exaggeration
و شاید این یکم اغراق باشه
But I’m full of innovation
ولی من پر از خلاقیتم
And I’m tired of all of this high
و خسته شدم از این کارهای بچگونه…
school “he’s cool, he’s not” rap shit
…”اون باحاله یا نه”توی رپ
Can a single one of you fuckers even rap? Shit
حتی یکی از شما مادرجنده ها میتونه رپ کنه؟لعنتی
No, this ain’t a diss to the game, it’s a gas to the flame
نه این یه دیس به بازی نیس، یه بنزینه رو شعلس
Nowadays, everybody sound the same, shit’s lame
اینروزا همه یجور میخونن، خیلی چرته
Like a moth to the flame, I’m a realer man, a killer
مثل یه حشره دور شعله، من آدم واقعی تریم، یه قاتلم
Know you feelin’ it, I sizzle when I’m spillin’ it, I’m feelin’ myself
میدونم ک حسش میکنید جلز و ولزمو وقتی دارم رپ میکنم، احساس خودم بودن میکنم
Yeah, yeah, Bobby Boy, he be feelin’ himself
اره اره، بابی حس خودش بودنو میکنه
Mass murder like this can’t be good for my health
قتل دست جمعی مثل اینکه این نمیتونه برای سلامتیم خوب باشه
When I rap like this, do I sound like shit?
وقتی من اینجوری رپ میکنم کسشر بنظر میاد؟
Well, it don’t really matter, ’cause I’m killin’ this shit
خوب، مشکلی نیست، چون من دارم میترکونم
Yeah, I’m killin’ this shit
Yeah, I’m killin’ this shit
Oh yeah, oh yeah, I’m killin’ this shit
اوه اره اوه اره دارم میترکونم
Bobby, how many time you been killin’ this shit?
بابی، این دفعه چندمه که میترکونی ؟
Find another rhyme, goddamn, nigga, shit
یه ریتم دیگه پیدا کن نیگا، اه لعنتی
Fuck rap
لعنت به رپ
Bustin’ like an addict with a semi-automatic
میترکونم شبیه یه معتاد با اسلحه نیمه اتوماتیک
Who done had it, and he ready for anybody to buck back
کی اینو کامل کرد او اماده اس که از پشت جفتک بزنه به هرکی
Hold up, catch a vibe, ain’t no way in hell we leavin’ nobody alive
واستا، جوگیر شو، هیچ راهی وجود نداره که ما بزاریم کسی از اینجا زنده بیرون بیاد
Even suicide, no fuck that
حتی خودکشی، نه کیر توش
Bobby feelin’ villainous, he killin’ this
بابی (لاجیک) حس ویلن ها رو داره، داره میترکونه
I’m comin’ for your man and his lady and even the baby
من دارم میام برای مردت و زنش و حتی برای بچه
I’m feelin’ like I’m chika-chika-chika-chika
حس میکنم ک من چیکا چیکا چیکا چیکا
Chika-chika-chika-chika-chika, Slim Shady
چیکا چیکا چیکا چیکا اسیلم شیدی ام
There’s nowhere to hide, we call this shit genocide
جایی برای قایم شدن نیست، به این میگن نسل کشی
Hit ’em with that (Do-do-do) and they die
کاراشونو به بقیه تحمیل میکنن و باعث مرگشون میشن
We gon’ leave ’em crucified, we call this shit genocide
به صلیب میکشونیمشون، به این میگن نسل کشی
I got bitches, I got hoes, I got rare designer clothes
من جنده دارم، من جنده دارم، من لباسای کمیاب دارم (ترک های مامبل رپرها)
No, we ain’t fuckin’ with that
نه، ما با اینا کاری نداریم
Yeah, there’s a time and a place
اره،براش یه زمان و مکانی وجود داره
But if you ain’t comin’ with the illest of raps
ولی اگه با خفن ترین رپ ها نمیای
Callin’ yourself the greatest alive
و ب خودت میگی بهترین تمام دوران ها
Then you don’t deserve to do that
پس تو حق این کارو نداری
No, no, oh no, no, please do not do that
او نه نه ، لطفا این کارو نکن
You gon’ get smacked
باعث میشی دهنت سرویس شه
You gon’ make Bobby attack
باعث میشی بابی بهت حمله کنه
You gon’ make Bobby Boy snap
باعث میشی بابی بهت ضربه بزنه
You gon’ make Bobby Boy snap (Bobby Boy!)
باعث میشی بابی بهت ضربه بزنه
Fuck rap
لعنت به رپ
Bustin’ like an addict with a semi-automatic
میترکونم شبیه یه معتاد با اسلحه نیمه اتوماتیک
Who done had it, and he ready for anybody to buck back
کی اینو کامل کرد او اماده اس که از پشت جفتک بزنه به هرکی
Hold up, catch a vibe, ain’t no way in hell we leavin’ nobody alive
واستا، جوگیر شو، هیچ راهی وجود نداره که ما بزاریم کسی از اینجا زنده بیرون بیاد
Even suicide, no fuck that
حتی خودکشی، نه کیر توش
Bobby feelin’ villainous, he killin’ this
بابی (لاجیک) حس ویلن ها رو داره، داره میترکونه
I’m comin’ for your man and his lady and even the baby
من دارم میام برای مردت و زنش و حتی برای بچه
I’m feelin’ like I’m chika-chika-chika-chika
حس میکنم ک من چیکا چیکا چیکا چیکا
Chika-chika-chika-chika-chika, Slim Shady
چیکا چیکا چیکا چیکا اسیلم شیدی ام
Jigga-jigga-jigga-jigga-jigga like JAY-Z
جیگا جیگا جیگا جیگا مثل جی زی
Jig is up, you fuckers who didn’t write anything
کلکتون رو شد، شما کسکشایی ک هیچی ننوشتین (رپر ها چرت و پرت)
Are getting washed now, chika-chika-chika, like bathing
آب داره میبرتتون مثل حموم کردن
Young Hova, I know hittas like Yankees
Young Hova, I know hittas like Yankees
Gun toters that pull triggers like crazy
اسلحه فروش هایی ک ماشه هارو میکشن

Bustin’ like an addict with a semi-automatic
— Logic feat. Eminem

Unloadin’, leave you shot up in your Rover
تیر خالی میشه، شما خونین تو لند رورتون میمونین
Your body goes limp and slumps over
بدنتون شل میشه و میفته
Like A-Rod in a month lull, but he just homered
Like A-Rod in a month lull, but he just homered
Hol’ up, I said rover because now your Rover is red
واستا، من گفتم رور چون الآن رورتون قرمزه (پر خون)
Like Red Rover, so you know what I meant
مثل رد رور، میدونین منظورم چیه
But I rode over my opponents instead
ولی من بجای در اوردن صدای سگ
Makin’ dog sounds ’cause I gotta keep breakin’ these bars down
حریفامو به کردم، چون من باید همه ی این بارها رو بشکونم
I’ll go slow for the speds
I’ll go slow for the speds
But when I go (Roof!) like the doberman said
ولی وقتی مثل دوبرمن میگم رووف! (صدای سگ)
I still think the (Roof!) would go over your head (Haha)
هنوز فکر میکنم سقف (روف) میاد بالا سرتون
Beast mode, motherfuckers ’bout to get hit
حالت هیولا، مادرجنده ها قراره بگا برن
With so many foul lines you think I’m a free throw
با این همه خط خطا شما فکر میکنیم من یه پرتاب مجانیم
Figured it was about time for people to eat crow
به نتیجه رسیدم ک وقتشه مردم کلاغ بخورن
You about to get out-rhymed, how could I be dethroned?
قراره ریتمتون جلوی من کم بیاره، چطوری میخاین منو از تخت پادشاهی بندازین?
I stay on my toes like the repo, a behemoth in sheep clothes
ولی من رو انگشتام وایمیستم، یه هیولا تو لباس گوسفند
From the East Coast to the West, I’m the ethos and I’m the G.O.A.T.
از ایست کوست تا وست کوست، من پر خصلتم، من بهترین تمام زمان هام
Who the best? I don’t gotta say a fuckin’ thing though
کی بهترینه؟ لازم نیست من چیزی بگم
‘Cause MCs know
چون همه رپرها میدونن
But you don’t wanna hear me spit the facts
ولی شما نمیخاین من وقایعو بگم
Your shit is ass like a tail bone
کسشراتون بدرد نمیخوره
And you’re trapped in your cell phone
وتو گوشیهاتون گیرکردید
I’ma chicken scratch, I’ma self-loathe
من کسیم ک بزدل هارو از بین میبره، از خودم بدم میاد
I don’t want to fuckin’ listen to you spit your rap someone else wrote
نمیخام به ترک های کیری که یکی دیگه براتون نوشته گوش کنم
Used to get beat up by the big kids
قبلا بچه بزرگ تو ها کتکم میزدن
Used to let the big kids steal my big wheel
قبلا به بچه بزرگترها اجازه میدادم کارهامو بدزدن
And I wouldn’t do shit but just sit still
و کاری نمیکردم جز تماشا کردن
Now money’s not a big deal
حالا پول چیز مهمی نیست
I’m rich, I wipe my ass with six mill’
پولدارم، کونمو با شیش میلیونی پاک میکنم
Big bills like a platypus
منقار بزرگ(اسکناس) مثل پلاتیپوس
A caterpillar’s comin’ to get the cannabis
یه کرم ابریشمی که داره میاد گل شاهدونه رو بخوره
I’m lookin’ for the smoke ’cause you motherfuckers are scatterin’
دنبال شعله ام چون شما مادرجنده ها دارید میترکید
Batterin’ everything and I’ve had it with the inadequate man
همچیو میترکونم و حالم دیگه از نالایقا بهم میخوره
I can see my dick is standin’ stiff as a mannequin
میبینم ک کیرم مثل مانکن صاف واستاده
And I’m bringin’ the bandana back in the fuckin’ cabana again
و دارم باندانا رو به رختکن برمیگردونم
The handkerchief and I’m thinkin’ of
دستمال و دارم به این فکر میکنم که…
bringin’ the fuckin’ fingerless gloves back
دستکشهای بدون انگشت رو دوباره مد کنم
And not giving a singular fuck like fuck rap
و هیچی بکیرم نباشه مثل کیرم تو رپ
I sound like a fuckin’ millionaire
I sound like a fuckin’ millionaire
With the Darringer with a hair trigger
With the Darringer with a hair trigger
‘Bout to bear hug your fuckin’ terrier to “Ric Flair Drip”
‘Bout to bear hug your fuckin’ terrier to “Ric Flair Drip”
And y’all couldn’t hold a candle at a prayer vigil
و شماها نمیتونین یه شمعو برای دعا کردن نگه دارین
When I vent, they compare me to a fuckin’ air duct
وقتی خودمو خالی میکنم منو با لوله هوا مقایسه میکنن
I’m about to bare knuckle it, nah fuck it
میخام دستخالی بهش مشت بزنم، نه کیرتوش
I’m gonna go upside the head with a Nantucket
I’m gonna go upside the head with a Nantucket
Abraca-fuckin’-dabra
آبارا فاکینگ کداورا
The track is the blood of my track that I’m attackin’ it
این ترک خون ترک هایی که دارم بهشون حمله میکنم
What, Dracula? Fuck that shit
چی، دراکولا?کیرم توش
I’m up, back with a thud-
I’m up, back with a thud-
Man, stop
واستا مرد
Look what I’m plannin’, plannin’, I’m plannin’
اینا صدای کسی ک ادای ام رو تو ویدوهاش در میورد و معنی خاصی نداره
To do all this while ya panickin’
To do all this while ya panickin’
And you’re lookin’ and starin’ at mannequins
And you’re lookin’ and starin’ at mannequins
And I’m going to Fanagans
And I’m going to Fanagans
Trying to get up a plan against
Trying to get up a plan against
All of the blana-kazana-ka-fam-bam-bannigans
All of the blana-kazana-ka-fam-bam-bannigans
While of all the bana-kazanika Hanna in a cabana
While of all the bana-kazanika Hanna in a cabana
You’re in a cab—
You’re in a cab—
I’m in a cabana and a Janet
I’m in a cabana and a Janet
I’m in a cabana chantin’ all this stand up banter
I’m in a cabana chantin’ all this stand up banter
While you don’t got the stamina, ya lackin’ the stamina
While you don’t got the stamina, ya lackin’ the stamina
Ya lackin’ the stamina while ya divorcin’ Harrison Ford
Ya lackin’ the stamina while ya divorcin’ Harrison Ford
And I’m in a Porsche and the floor boards
And I’m in a Porsche and the floor boards
While I’m world tourin’
While I’m world tourin’
You using way too many napkins
You using way too many napkins
Bapkins
Bapkins
Lapkins and Chapki-
Lapkins and Chapki-
You using ChapStick and napkins while I’m bapkin’
You using ChapStick and napkins while I’m bapkin’
Flappin’ around like a bapkin’
Flappin’ around like a bapkin’
Flamminababbitapannitajampkin
Flamminababbitapannitajampkin
Damnit my can of p-
Damnit my can of p-

keyboard_arrow_up
0
سبد خرید شما
  • No products in the cart.