Nipsey Hussle Ft Roddy Ricch – Racks In The Middle

نیپسی هاسل (رادی ریچ) – رکس این د میدل

Yeah, yeah, yeah, yeah
آره، آره، آره، آره
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
آره، آره، آره، آره، آره
Yeah, I was ridin′ ’round in the
V-12 with the racks in the middle
V-12 با قفسه ها در وسط
I was ridin′ ’round in the V-12
With the racks in the middle
با قفسه ها در وسط
Yeah, yeah, yeah, yeah
آره، آره، آره، آره
Ay
اوه
I was riding ’round in the V-12
من سوار بر V-12 بودم
With the racks in the middle
با قفسه ها در وسط
Had to pray to almighty God
باید به خدای متعال دعا می کردم
They let my dog out the kennel
آنها سگ من را از لانه خارج کردند
When you get it straight up out the mud
وقتی آن را مستقیماً از گل و لای بیرون می آورید
You can′t imagine this shit
I been pullin′ up in the drop
Tops with the baddest bitches
تاپ با بدترین عوضی ها
Young nigga been focused
سیاه پوست جوان متمرکز شده است
On my check (Mhmmhm)
در چک من (مهممم)
Got a new coupe wrapped
یک کوپه جدید بسته بندی کردم
Around my neck (Mhmmhm)
دور گردنم (مهمم)
Tryna put the water on my Patek (Mhmmhm)
سعی کن آب را روی پاتک من بگذار (مهمم)
I got killers to the left of me (Mhmmhm)
من قاتلان را در سمت چپ خود دارم (مهمم)
We was lurking on her
ما در کمین او بودیم
Ain’t show no mercy on her
بهش رحمی نشون نمیدیم
We was goin′ back to back
We put a curfew on her
ما برای او منع رفت و آمد در نظر گرفتیم
It was dark clouds on us
ابرهای سیاه روی ما بود
But that was perfect for us
ولی برای ما بی نقص بود
We know you always crash and burn
ما می دونیم تو همیشه تصادف می کنی و میسوزی
But it was working for us
ولی برای ما کار میکرد
Limo tint the V-12, double
رنگ لیمو V-12، دو برابر
Check the details
جزییات رو چک کن
Gotta cross my T’s and dot my
باید از T های من عبور کرده و نقطه های من را مشخص کنم
I′s or I can’t sleep well
Millions off of retail
میلیون ها خرده فروشی
Once again, I prevail
یک بار دیگر، من پیروز می شوم
Knew that shit was over from the
می دانستم که این چرندیات تمام شده است
Day I dropped my presale
روزی که پیش فروشم را کنار گذاشتم
Hold up, let the beat build
نگه دارید، اجازه دهید ضرب و شتم ساخته شود
See me in the streets still
هنوزم تو خیابون منو ببین
I been fightin′ battles up a steep hill
They gave my road dog twelve
سگ جاده ام را دوازده دادند
It was a sweet deal
معامله شیرینی بود
And I been ridin’ solo tryna rebuild
و من به تنهایی سعی در بازسازی کردم
Look
نگاه کن
I was riding ’round in the V-12
من سوار بر V-12 بودم
With the racks in the middle
با قفسه ها در وسط
Had to pray to almighty God
باید به خدای متعال دعا می کردم
They let my dog out the kennel
آنها سگ من را از لانه خارج کردند
When you get it straight up out the mud
وقتی آن را مستقیماً از گل و لای بیرون می آورید
You can′t imagine this shit
I been pullin′ up in the drop tops
With the baddest bitches
با بدترین عوضی ها
Young nigga been focused on my check
سیاهپوست جوان روی چک من متمرکز شده بود
(Mhmmhm)
مممم
Got a new coupe wrapped around my neck
یه کوپه جدید دور گردنم پیچید
(Mhmmhm)
مممم
Tryan put the water on my Patek (Mhmmhm)
سعی کن آب را روی پاتک من بگذار (مهمم)
I got killers to the left of me (Mhmmhm)
من قاتلان را در سمت چپ خود دارم (مهمم)
Look, under no condition
ببین تحت هیچ شرایطی
Would you ever catch me slippin’
آیا هرگز مرا در حال لغزش خواهی گرفت
Motorcaded shooters plus the
تیراندازهای موتور سوار به علاوه
Maybach chauffeur driven
مایباخ راننده راننده
If they catch me wit′ it
They’ll send me off to prison
مرا به زندان می فرستند
Judge ain′t sympathizin’
Court don′t show forgiveness
Engine in the Lambo drownin’ out the music
موتور در لامبو موسیقی را غرق می کند
Sip Dior with the flowers
دیور را با گل میل کنید
Five gold cubans
پنج کوبایی طلا
Champagne while I shop
شامپاین در حالی که من خرید می کنم
Hope I splurge foolish
امیدوارم احمقانه ولخرجی کنم
Closin’ Escrow twice this month
Closin’ Escrow دو بار در این ماه
Both commercial units
هر دو واحد تجاری
Damn, I wish my nigga Fatts was here
لعنتی، کاش نیگا فتس من اینجا بود
How you die thirty somethin′
After banging all them years?
بعد از کوبیدن همه آنها سال؟
Grammy nominated
نامزد گرمی شد
In the sauna sheddin′ tears
All this money, power, fame and
این همه پول، قدرت، شهرت و
I can’t make you reappear
من نمیتونم کاری کنم که دوباره ظاهر بشی
But I don′t wipe ’em though
But I don′t wipe ’em though
We just embrace the only life we know
ما تنها زندگی ای را که می شناسیم در آغوش می کشیم
If it was me, I would tell you
اگه من بودم بهت میگفتم
“Nigga, live your life and grow”
“نیگا، زندگی خود را زندگی کن و رشد کن”
I′d tell you, “Finish what we started
Reach them heights, you know?
به ارتفاعات آنها برسید، می دانید؟
And gas the V-12 to the pipe and smoke”
و V-12 را به لوله گاز دهید و دود کنید”
I was ridin’ ′round in the V-12
With the racks in the middle
با قفسه ها در وسط
Had to pray to almighty God they
باید به درگاه خداوند متعال دعا می کردند
Let my dog out the kennel
بگذار سگ من از لانه خارج شود
When you get it straight up out the mud
وقتی آن را مستقیماً از گل و لای بیرون می آورید
You can’t imagine this shit
شما نمی توانید این لعنت را تصور کنید
I been pullin’ up in the drop tops
من در تاپ های در حال بالا کشیدن بودم
With the baddest bitches
با بدترین عوضی ها
Young nigga been focused
سیاه پوست جوان متمرکز شده است
On my check (Mhmmhm)
در چک من (مهممم)
Got a new coupe wrapped
یک کوپه جدید بسته بندی کردم
Around my neck (Mhmmhm)
دور گردنم (مهمم)
Tryan put the water on my Patek (Mhmmhm)
سعی کن آب را روی پاتک من بگذار (مهمم)
I got killers to the left of me (Mhmmhm)
من قاتلان را در سمت چپ خود دارم (مهمم)
Another million dollar bail
یک وثیقه میلیون دلاری دیگه
That′s just some regular shit
See my granny on a jet
مادربزرگم رو روی جت ببین
Some shit I′ll never forget
Next day we flew to Vegas
روز بعد ما پرواز میکنیم به وگاس
With my Puma connects
با اتصالات پومای من
We break bread, we ain’t new to success
ما نان می شکنیم، ما برای موفقیت تازه کار نیستیم
Bleed music, invest, enterprise
موسیقی خون، سرمایه گذاری، سرمایه گذاری
Take lucrative steps
قدم های سودآور بردارید
Cold game, but I knew it was Chess
بازی سرد ، ولی من می دونم شطرنج بود
As a youth in the set
به عنوان یک جوان در مجموعه
Learn the game, you a student at best
شما یک دانش آموز در بهترین حالت، بازی را یاد بگیرید
But it′s a couple things you can expect
Just like money know money, nigga
درست مثل پول که پول می شناسد، نیگا
Shooters respect other shooters
تیراندازان به سایر تیراندازان احترام می گذارند
We was both
ما هر دو بودیم
Don’t want my crew on your neck
نمی خواهی خدمه من روی گردنت بیفتن
I′m on the freeway in a drop
It got me losing my breath
باعث شد نفسم از بین برود
I do the dash with the blues on the deck
من داش را با بلوز روی عرشه انجام می دهم
Mhmmhm
مممم
Mhmmhm
مممم
Mhmmhm
مممم
Mhmmhm
مممم
Mhmmhm
مممم

keyboard_arrow_up
0
سبد خرید شما
  • No products in the cart.