Your Website Your Image

❖ Post Malone Ft Dababy – Enemies ❖

❖ پست مالون (دبیبی) – انمیز ❖

قبلاً برای داشتن دوستان حالا دشمنانی پیدا کردم (اوه)
Used to have friends now I got enemies (ooh)

اشعار معنی: استفاده می شود برای نگه داشتن آنها نزدیک ، در حال حاضر آنها به من مرده (لعنت)
Used to keep ’em close, now they dead to me (damn)

قبلاً برای داشتن دوستان حالا دشمنانی پیدا کردم (اوه)
Used to have friends now I got enemies (ooh)

دشمنان ، بله خیلی غم انگیز است
Enemies, yeah it’s so sad
آنها گفتند من هرگز به این حد نمی رسم ، آه ، آه
They said I would never get this far, ah, ah

فکر کنید که ما نمی بینیم شما کی هستید ، هستید ، هستید؟
Think that we don’t see who you are, are, are?

مثل هکتار ، هکتار ، هکتار به بانک بخندید
Laughin’ to the bank like ha, ha, ha

حدس بزنید که من فقط بیش از حد صحبت می کنم ، بلا ، بلا (خفه شو)
Guess that I’m just talkin’ too much blah, blah, blah (shut the fuck up)

خوب ، کجا رفتی؟
So, where did y’all go?

هنگامی که من گه شکسته شدم حتی نمی توانست دود بخرد
When I was shit broke couldn’t even buy smokes

اکنون مادر شما به بلیط نمایش استادیوم من (نمایش استادیوم) نیاز دارد
Now your mama needs tickets to my stadium show (stadium show)

او وقتی مرا از رادیو می شنود دوست دارد ، اوه
She love it when she hear me on the radio, oh
میدونم سخته
I know it’s hard

تا غرور خود را ببلعد
To swallow your pride

ببخشید که نمی توانید از من عبور کنید
Sorry that you can’t get over me

حالا تو از زندگی من بیرون هستی ، من خیلی راحت شدم ، من
Now you’re out my life, I’m so relieved, I
قبلاً برای داشتن دوستان حالا دشمنانی پیدا کردم (لعنت)
Used to have friends now I got enemies (damn)

اشعار معنی: استفاده می شود برای نگه داشتن آنها نزدیک آنها مرده به من (ooh)
Used to keep ’em close now they dead to me (ooh)

پول تمایل دارد همه تمایلات آنها را نشان دهد (لعنت)
Money tend to show all they tendencies (damn)

دشمنان ، بله خیلی غم انگیز است
Enemies, yeah it’s so sad
گاهی اوقات ، هر بار ، من را ناامید می کنند
Sometimes, every time, they let me down

گاهی اوقات ، هر بار ، من را ناامید می کنند
Sometimes, every time, they let me down

قبلاً برای داشتن دوستان حالا دشمنانی پیدا کردم
Used to have friends now I got enemies

دشمنان ، بله خیلی غم انگیز است
Enemies, yeah it’s so sad
نزدیک به دشمنان من (برویم)
Close to my enemies (let’s go)

من به انرژی بهتری احتیاج دارم (ها؟)
I need better energy (huh?)

وقتی به شما گفتم شما را دمار از روزگارمان درآوردید ، فکر کردید من بازی می کنم ، ها؟
When I told you fuck you, you thought I was playin’, huh?

(آره آره)
(Yeah, yeah)

اما منظور من این گه به ​​معنای واقعی کلمه بود
But I meant the shit literally

او می خواست زنده بماند ، اما من به او گفتم که (نه)
She wanted to vibe, but I told her fuck that (nope)

مثل تعجب نگاهم می کند
She look at me like she surprised

بسته در پست و من تنها در خانه هستم
The pack in the post and I’m home alone

وقتی جعبه به در برخورد ، آنها به دنبال 35 می روند
When the box hit the door, they go for 35

سعی می کنم جای شرکایم را بپوشم
I try to put on for my partners

آنها درست قبل از چشم شگفت زده به دشمن تبدیل می شوند
They turn into enemies right before a nigga eye

اگر شما به یک لرزش دست می یابید ، من یک مشت دراز کرده ام
If you reach for a shake, I’ma hold out a fist

یک چهارم پوند هم بدون سیب زمینی سرخ کرده به یک شپشک بدهید
Give a nigga a quarter pound without the fries

من فقط دو پلاتین و بدون ویژگی رفتم
I just went double platinum with no features

فقط برای نشان دادن شگفت زده ، من واقعاً به او احتیاج ندارم
Just to show a nigga, I don’t really need him

از یک مرد بشقاب رد کنید و او بتواند آن را لرزاند
Pass a man a plate and he can make it shake

تضمین می شود که او برابر می شود ، و دستی را که به او غذا می دهد گاز می گیرد
It’s guaranteed he fold, and bite the hand that feed him

و من می دانم که شما فکر می کنید که من آن را نمی بینم
And I know you think that I ain’t see it

و من می دانم که عوضی ات ماشین ندارد
And I know your bitch ain’t got a car

مرا وادار نکن که بروم و عوضی ات را بخرم یک پریوس
Don’t make me go and buy your bitch a lil’ Prius

او را روی دوربین بکشید ، ما می توانیم آن را حتی صدا کنیم
Fuck her on the camera, we can call it even

دوستان مثل پاییز هستند ، هر سال
Friends are like the autumn, every year they leavin’

And I’mma ’em in a pile، اونا رو توی کیسه پرت کن
And I’ma rake ’em in a pile, throw ’em in a bag

آنها را سگها گره بزنید و آنها را ترک کنید
Tie them bitches up and leave ’em

چون بیشتر این شگفت زده ها فریب می دهند
‘Cause most of these niggas are deceiving

و من
And I
قبلاً برای داشتن دوستان حالا دشمنانی پیدا کردم (لعنت)
Used to have friends now I got enemies (damn)

اشعار معنی: استفاده می شود برای نگه داشتن آنها نزدیک آنها مرده به من (ooh)
Used to keep ’em close now they dead to me (ooh)

پول تمایل دارد همه تمایلات آنها را نشان دهد (لعنت)
Money tend to show all they tendencies (damn)

دشمنان ، بله خیلی غم انگیز است
Enemies, yeah it’s so sad
گاهی اوقات ، هر بار ، من را ناامید می کنند
Sometimes, every time, they let me down

گاهی اوقات ، هر بار ، من را ناامید می کنند
Sometimes, every time, they let me down

قبلاً برای داشتن دوستان حالا دشمنانی پیدا کردم
Used to have friends now I got enemies

دشمنان ، بله خیلی غم انگیز است
Enemies, yeah it’s so sad
خیلی دیر است که این گه را برگردانید (خیلی دیر است)
It’s too late to turn this shit around (it’s too late)

فقط وقتی که می خواستی غرق شوم مرا نگه داشت
Only held me down when you wanted me to drown

خیلی دیر است که این گه را برگردانید (خیلی دیر است)
It’s too late to turn this shit around (it’s too late)

بنابراین سعی نکن و به من بگو که اکنون برای من خوشحال هستی
So don’t try and tell me that you’re happy for me now
قبلاً برای داشتن دوستان حالا دشمنانی پیدا کردم
Used to have friends now I got enemies

اشعار معنی: استفاده می شود برای نگه داشتن آنها نزدیک آنها مرده به من (مرده به من)
Used to keep ’em close now they dead to me (dead to me)

پول تمایل دارد تمام تمایلات آنها را نشان دهد
Money tend to show all they tendencies (tendencies)

دشمنان ، بله خیلی غم انگیز است
Enemies, yeah it’s so sad
گاهی اوقات ، هر بار ، من را ناامید می کنند
Sometimes, every time, they let me down

گاهی اوقات ، هر بار ، من را ناامید می کنند
Sometimes, every time, they let me down

قبلاً برای داشتن دوستان حالا دشمنانی پیدا کردم
Used to have friends now I got enemies

دشمنان ، بله خیلی غم انگیز است
Enemies, yeah it’s so sad
اوه ، خیلی دیر است
Ooh, it’s too late

خیلی دیر است
It’s too late

keyboard_arrow_up
0
سبد خرید شما
  • No products in the cart.