Your Website Your Image

❖ Snoop Dogg Ft Dr. Dre – The Next Episode ❖

❖ اسنوپ داگ (دکتر دره) – د نکست اپیزود ❖

Da da da da da
دا دا دا دا دا
It’s the motherfuckin’ D-O-double-G (Snoop Dogg!)
این اسنوپ داگ عوضیه (دی – او – دو تا جی – اسنوپ داگ)
Da da da da da
دا دا دا دا دا
You know I’m mobbin’ with the D.R.E
می‌دونی كه دارم با DRE غوغا می‌كنم
Yeah, yeah, yeah
آره، آره، آره
You know who’s back up in this motherfucker! (What, what, what, what?)
می‌دونی كی هوای این … رو داره؟ چی چی چی؟
So blaze the weed up then! (Blaze it up, blaze it up!)
خوب حالا این حشیش رو روشن كن. روشنش كن، روشنش كن
Blaze that shit up, nigga… yeah. ‘sup Snoop?
الان روشنش كن داداش، آره، چه خبر اسنوپ؟
Top Dogg, bite ’em all, nigga, burn that shit up
داگ خداست، همه پشت سرم حرف می‌زنن، سیاهی اون گو رو روشن كن
D-P-G-C, my nigga, turn that shit up
دی پی جی سی سیاهی رد كن بیاد
C-P-T, L-B-C, yeah, we hookin’ back up
سی پی تی، ال بی سی، آره ما هم جواب می‌دیم
And when they bang this in the club, baby, you got to get up
و وقتی اونا می‌خوان این تكستو تو كلوب بتركونن عزیزم دیگه باید بلند شی
Thug niggas, drug dealers, yeah, they givin’ it up
سیاهای آدم كش، فروشنده‌های مواد، اونا هم دیگه اینو بی‌خیال شدم
Lowlife, yo’ life, boy we livin’ it up
پست، زندگی توئه، پسر همینی كه ما داریم زندش می‌كنیم
Takin’ chances while we dancin’ in the party fo’ sho’
هنگام رقصیدن تو مهمونی مطمئناً از شانسامون استفاده می‌كنیم
Slip my hoe a 44 when she got in the back do’
از جیبم یه 44 افتاد و اون سریع از پشتم برش داشت
Bitches lookin’ at me strange but you know I don’t care
به نظر دخترا من عجیبم ولی می‌دونی كه اهمیت نمی‌دم
Step up in this motherfucker just a-swingin’ my hair
تو این كثافتخونه وایسادمو دارم موهامو می‌رقصونم
Bitch quit talkin’, crip-walk if you’re down with the set
اگه خمار باشی، دخترا یواش حرف می‌زنن و سریع می‌رن
Take a bullet with some dick and take this dope on this jet
یه گوله در میاریو یه پك هم از این می زنی
Out o’ town, put it down for the Father of Rap
خارج شهر، به خاطر پدر رپ می زاریش كنار
And if yo’ ass get cracked, bitch shut your trap
و اگه … پاره شد، خانم لطفاً اون مستراح رو ببند
Come back, get back, that’s the part of success
برگرد، دوبار به دست بیار، این قسمتی از راه موفقیته
If you believe in the S, you’ll be relievin’ your stress
اگر به اكس اعتقاد داشته باشی، از استرس خلاص شدی
(Da da da da da.)
(دا دا دا دا)
It’s the motherfuckin’ D.R.E. (Dr. Dre *** !)
این دره عوضیه
(Da da da da da.)
(دا دا دا دا)
You know I’m mobbin’ with the D-O-double-G
می‌بینی كه دارم با اسنوپ داگ می‌تركونم
Straight off the fuckin’ streets of C-P-T
مستقیم داخل خیابونای لعنتیه سی پی تی
King of the beats — you ride to ’em in your Fleet- (Fleetwood!)
خدای كوبنده‌ها، تو می‌ری پیششون با كادیلاك فلیتوودت
Wood Coupe DeVille rollin’ on dubs
یا فرقی نداره با كوپ دویل
How you feel — whoopty-whoop — nigga what?
چه حسی داری
Dre and Snoop chronic’d out in the ‘lac
Dre و Snoop در ‘lac’ در “Lac!”
With Doc in the back, sippin’ on ‘gnac (Yeah)
با سندها در پشت، sippin ‘on’ gnac (آره)
Clip in the strap, dippin’ through ‘hoods (What ‘hoods?)
کلیپ در بند، dippin ‘از طریق “هود
Compton, Long Beach, Inglewood!
کامپتون ، لانگ بیچ ، لینگل وود
South Central out to the Westside (Westside)
جنوب مرکزی به سمت غرب
It’s California Love, this California bud got a nigga gang o’ pub
این عشق کالیفرنیاس
I’m on one, I might bail up in the Century Club
من یکی از اینجاها هستم ممکنه توی کلوپ century
With my jeans on and my team strong
با شلوار جین من و تیم من قوی است
Get my drink on and my smoke on
نوشیدنی منو بده و سیگارمو روشن کن
Then go home wit’ somethin’ to poke on (Wha’sup bitch?)
بعد به خانه برمی گردی تا به چیزی فکر کنی
Loc’, it’s on for the two-triple-oh
Loc ، آن را برای دو سه برابر آه است
Comin’ real, it’s the next episode
میاد ‘واقعی، قسمت بعدی است
Hold up, hey
نگه دار، هی
For my niggas who be thinkin’ we soft
برای کاکاسیاه های من که فکر می کنم “ما نرم است
We don’t play
ما بازی نمی کنیم
We gon’ rock it till the wheels fall off
ما آن را سنگ می کنیم تا چرخ ها از بین بروند
Hold up, hey
نگه دار، هی
For my niggas who be actin’ too bold
برای کاکا سیاها من که actin بیش از حد جسور است
Take a seat
بشین
Hope you ready for the next episode
امیدوارم واسه قسمت بعد آماده باشی
Hey… smoke weed everday
هی.. هر روز وید بکش

keyboard_arrow_up
0
سبد خرید شما
  • No products in the cart.