Eminem – Beautiful

امینم – بیوتیفول

Lately I’ve been hard to reach
تازگیا من به سختی قابل دسترسم
I’ve been too long on my own
خیلی وقته تو خودمم. .
Everybody has a private world
هرکسی یه دنیای شخصی واسه خودش داره
Where they can be alone
جایی که می تونه تنها باشه
Are you calling me?
داری منو صدا می زنی؟
Are you trying to get through?
داری سعی میکنی وارد دنیای من بشی؟
Are you reaching out for me?
داری برای رسیدن به من تلاش میکنی؟
I’m reaching out for you…
من دارم برای رسیدن به تو تلاش میکنم. . .
I’m just so fuckin depressed,
من به طرز وحشتناکی افسردم
I just can’t seem to get out this slump
فکرم نکنم بتونم از این باتلاق خلاص بشم
If I could just get over this hump, but I need something to pull me out this dump
اگه بتونم از این فرصت استفاده کنم، اما به یه چیزی نیاز دارم که منو از این فرو رفتن نجات بده
I took my bruises, took my lumps,
کبودیامو از بین بردم. . تاولامو از بین بردم
fell down and I got right back up
افتادم و یه راست بلند شدم
But I need that spark to get psyched back up,
اما به یه جرقه نیاز دارم تا از لحاظ روانی امیدوار بشم
in order for me to pick the mic back up
تا دوباره میکروفون و بردارم
I don’t know how or why or when I ended up in this position I’m in
نمی دونم چطور یا چرا یا چه وقتی ، از موقعیتی که توش بودم دور شدم
I’m starting to feel distant again, so I decided just to pick this pen
دوباره احساس میکنم که دارم از رپ فاصله می گیرم. . پس تصمیم گرفتم که این خودکارو بردارم
Up and try to make an attempt to vent but I just can’t admit or come to grips
و سعی کنم که خودمو خالی کنم. . اما من نمی تونم قبول کنم یا درک کنم
With the fact that I may be done with rap, I need a new outlet
این حقیقت رو که شاید من به آخر رپ رسیدم. . نیاز به راه در روی دیگه ای دارم تا خودمو خالی کنم
And I know some shit so hard to swallow, but I just can’t sit back and wallow
و می دونم بعضی حقایق هضمشون خیلی سخته. . اما نمی تونم بشینم عقب و غلت بخورم
In my own sorrow, but I know one fact, I’ll be one tough act to follow
توی غم خودم. . اما یه حقیقتو می دونم. . من کسی خواهم بود که تقلید ازش خیلی سخته. .
One tough act to follow
یکی که تقلید ازش خیلی سخته. .
I’ll be one tough act to follow
کسی خواهم بود که تقلید ازش خیلی سخته. .
Here today, gone tomorrow, but you’d have to walk a thousand miles…
چه امروز ، چه اینجا، و چه فردا . . اما مجبوری هزاران مایل را بری. .

In my shoes, just to see, what it’s like to be me, I’ll be you, let’s trade shoes
با کفشای من بیا تا فقط ببینی . . چه جوریه که مثل من باشی . . من تو میشم،. .بیا کفشامونو عوض کنیم
Just to see what it’d be like to feel your pain,
تا فقط ببینیم چه جوریه که . . من درد تو رو احساس کنم
you feel mine, go inside each others minds
تو درد من و احساس کنی . . ما توی ذهن همدیگه جلو میریم
Just to see what we’d find, look at shit through each others eyes
تا ببینیم که چی پیدا می کنیم . . به حقیقت از دید همدیگه نگا می کنیم
But don’t let them say you ain’t beautiful
اما نذار اونا بگن که تو زیبا نیستی. .
They can all get FU**ED, just stay true to you
همشون می تونن برن به جهنم. .فقط به خودت اعتماد کن

I think I’m starting to lose my sense of humor, everythings so tense and gloom, I
فک می کنم دارم حس شوخ طبعیمو از دست میدم. .همه چیز ناراحت کننده و غم انگیزه. . من
Almost feel like I got to check the temperture of the room just as soon as
از شدت سردیه احساس، باید دمای اتاقو پشت سر هم اندازه بگیرم
I walk in, it’s like all eyes on me, so I try to avoid any eye contact
داخل میشم. .درست مثل اینه که همه نگاها رو منه. . پس سعی میکنم تا از هر ارتباط چشمی پرهیز کنم
Cause if I do that, then it opens the door for conversation, like I want that
چون اگه همچین اتفاقی بیوفته. . یه دری برای مکالمه باز میشه. .جوری که انگار من تقاضاشو کردم!!
I’m not looking for extra attention, I just want to be just like you
من دنبال توجه بیشتر نیستم. . فقط می خوام مثل تو باشم. .
Blend in with the rest of the room, maybe just point me to the closest restroom
با بقیه آدمای اتاق آمیخته بشم. . ممکنه منو به نزدیکترین اتاق استراحت راهنمایی کنی؟؟
I don’t need no fuckin man servant, trying follow me around and wipe my ass
من به هیچ خدمتکار لعنتی احتیاج ندارم، که سعی می کنه منو تعقیب کنه و تر و خشکم کنه
And laugh at every single joke I crack and half of them ain’t even funny like
حتی نصف جکای من خنده دار نیستن اما به هر تیکه ای که من بندازم بخنده مثل این
“Ahh, Marshall you’re so funny man you should be a comedian, god damn”
ها! مارشال تو خیلی بامزه ای مرد. . تو باید یه کمدین میشدی لعنت”
Unfortunately I am, I just hide behind the tears of a clown
بدبختانه من یه کمدینم. . .من پشت اشکای یه دلقک مخفی شدم. .
So why don’t you all sit down, listen to the tale I’m about to tell
پس چرا همتون نمی شینید. .و گوش نمیدید به داستانی که می خوام بگم؟؟
Hell, we ain’t gotta trade our shoes, and you ain’t gotta walk no thousand miles
لعنتی. . ما نباید کفشامونو عوض کنیم. .و تو نباید اصلا هیچ هزار مایلی رو طی کنی

In my shoes, just to see, what it’s like to be me, I’ll be you, let’s trade shoes
با کفشای من بیا تا فقط ببینی . . چه جوریه که مثل من باشی . . من تو میشم،. .بیا کفشامونو عوض کنیم
Just to see what it’d be like to feel your pain,
تا فقط ببینیم چه جوریه که . . من درد تو رو احساس کنم
you feel mine, go inside each others minds
تو درد من و احساس کنی . . ما توی ذهن همدیگه جلو میریم
Just to see what we’d find, look at shit through each others eyes
تا ببینیم که چی پیدا می کنیم . . به حقیقت از دید همدیگه نگا می کنیم
But don’t let them say you ain’t beautiful
اما نذار اونا بگن که تو زیبا نیستی. .
They can all get FU**ED, just stay true to you
همشون می تونن برن به جهنم. .فقط به خودت اعتماد کن

Nobody asked for life to deal us what these bullshit hands were dealt
هیچکس برای زندگی ازمون نپرسید تا ما معامله کنیم . .با این دستای مزخرف
We gotta take these cards ourselves, and flip them, don’t expect no help
ما میریم تا این کارت های خودمونو بگیریم . .و بهشون گوشزد کنیم. . انتظار کمک نداشته باشید
Now I could of either just sat on my ass and pissed and moaned
حالا من یا باید بشینم و پیش دور و بریام گریه زاری کنم
Or take this situation in which I’m placed, and get up and get my own
یا با این وضعیت که جلو رومه مقابله کنم. . و بلند شم و خودمو پیدا کنم
I was never the type of kid to wait by the door and pack his bags
روش من هیچوقت طوری نیست که بچه ها رو پشت در ، منتظر کیسه های بسته بندی شده بذارم
Or sat on the porch and hoped and pray for a dad to show up who never did
یا روی ایوان بشینم و ارزو و دعا کنم برای پدر(پدر روحانی) تا کارای که هیچوقت نکردمو نشونم بده
I just wanted to fit in, in every single place, every school I went.
من فقط میخوام با این جور در بیام . . توی همه جا ها. . من به همه مدرسه ها رفتم
I dreamed of being that cool kid, even if it meant actin stupid
من رویای تبدیل شدن به یه بچه خوب رو داشتم . . حتی اگه این معنی احمق بودن رو میداد
And Aunt Edna was told me, keep making that face it’ll get stuck like that
و عمه ” ادنا ” بهم گفته بود. . همیشه ادم سر به زیری باش مث ادمایی که لکنت زبون دارن
Meanw ile I’m just standing there holding my tongue trying talk like “thissss”
در این بین من فقط واساده بودم و زبونمو بیرون میاوردم و حرف میزدم مث thisss
Till I stuck my tongue on that frozen stop sign pole at 8 years old
تا اینکه لکنت زبون من تا 8 سالگیم ادامه داشت و خوب شد
I learned my lesson then, cause I wasn’t trying to impress my friends no more
من درس هام رو یاد گرفتم. . چون من تلاش نمیکردم تا دوستامو بیشتر از این تحث تاثیر قرار بدم
But I already told you my whole life story, not just based on my description
اما من واقعا دارم داستان زندگیمو میگم. . نه فقط توضیحات خودم رو
Cause where you see it, from where you’re sitting, it’s probably 110 percent different
چون وقتی اینو دیده بودی از جایی که نشستی . . این 110 درصد متفاوته!!
I guess we would have to walk a mile in each others shoes at least
من حدس میزنم ما باید یه مایل رو با کفش های دیگران راه بریم. .
What size you wear? I wear 10′s, let’s see if you could fit your feet…
سایز پات چنده ؟ 10 هستی ؟ بیای ببین اگه این اندازه پات میشه. . .

In my shoes, just to see, what it’s like to be me, I’ll be you, let’s trade shoes
با کفشای من بیا تا فقط ببینی . . چه جوریه که مثل من باشی . . من تو میشم،. .بیا کفشامونو عوض کنیم
Just to see what it’d be like to feel your pain,
تا فقط ببینیم چه جوریه که . . من درد تو رو احساس کنم
you feel mine, go inside each others minds
تو درد من و احساس کنی . . ما توی ذهن همدیگه جلو میریم
Just to see what we’d find, look at shit through each others eyes
تا ببینیم که چی پیدا می کنیم . . به حقیقت از دید همدیگه نگا می کنیم
But don’t let them say you ain’t beautiful
اما نذار اونا بگن که تو زیبا نیستی. .
They can all get FU**ED, just stay true to you
همشون می تونن برن به جهنم. .فقط به خودت اعتماد کن
Lately I’ve been hard to reach
تازگیا من به سختی قابل دسترس هستم

I’ve been too long on my own
خیلی وقته تو خودمم
Everybody has a private world
هرکسی یه دنیای شخصی واسه خودش داره
Where they can be alone
جایی که می تونه تنها باشه
Are you calling me?
داری منو صدا می زنی؟
Are you trying to get through?
داری سعی میکنی وارد دنیای من بشی؟
Are you reaching out for me?
داری برای رسیدن به من تلاش میکنی
I’m reaching out for you…
من دارم برای رسیدن به تو تلاش میکنم. . .

Yeah,. . to my babies,. . stay strong, . .dad will be home soon
آره. . واسه بچه های عزیزم. . قوی بمونید. . بابا به زودی میاد خونه
And to the rest of the world… God gave you them shoes, to fit you
و واسه بقیه مردم جهان. . خدا بهتون یه جفت کفش بده که به پاتون بخوره. .
So put them on and wear them . .be yourself man,. . be proud of who you are
تا پاتون کنید و ازشون استفاده کنید. . خودت باش مرد. . افتخار کن به کسی که هستی
Even if it sounds corny. .don’t ever let no one tell you,. .you ain’t beautiful
اگه حتی وضعیت سخت شد . .هرگز به کسی اجازه نده که بهت بگه، تو زیبا نیستی. . .
(چجوری میتونی بگی بهترین آهنگ تاریخ رپ نیست؟؟؟ مطمئن باش هست. . زیبا باش و زیبا زندگی کن!!)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست